Insights - Technische achtergrond

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door verschillende gassen die gezamelijk het broeikaseffect creëren. Ieder gas heeft unieke eigenschappen zoals levensduur in de atmospheer en potentie om energie te absorberen (radiative efficiency). Samen met de hoeveelheid die jaarlijks uitgestoten wordt (emissie) bepaalt dit de invloed van het gas op het broeikaseffect. Zo heeft methaan een veel kortere levensduur vergeleken met CO2, namelijk zo’n 12 jaar tegenover meerdere eeuwen; maar door de hoge radiatieve efficientie heeft het gas toch een invloed van 28 tot 36 keer zo groot op het broeikaseffect over een periode van 100 jaar, per ton uitgestoten. Voor bepaalde fluorgassen, of f-gassen, die je bijvoorbeeld in de airconditioning systemen aantreft is deze invloed al snel duizenden keren zo groot als eenzelfde hoeveelheid gewicht aan CO2. Dit maakt het lastig om de invloed op klimaatverandering van verschillende bronnen te kunnen vergelijken.

Om toch goed inzicht te krijgen in de significantie van de verschillende gassen kan de invloed van ieder individueel gas uitgedrukt worden in een CO2-equivalent op basis van een tijdlijn van 100 jaar. Deze equivalent wordt uitgedrukt in Gigaton (1012 kg) CO2-equivalent per jaar, ofterwijl: GtCO2-eq yr-1. Onderstaand figuur geeft een overzicht van de invloeden van diverse broeikasgassen die voortkomen uit menselijke activiteit, over de periode van 1990 tot en met 2019.

Bron: International Panel for Climate Change, AR6 WGIII, SPM1
Bron: International Panel for Climate Change, AR6 WGIII, TS6

Wanneer we dieper in de emissies duiken en de onderliggende sectoren blootleggen komen we op het overzicht links van deze tekst. Hier is te zien wat de directe en indirecte emissies van diverse sectoren bijdragen aan de globale uitstoot van broeikasgassen. 

In dit figuur is onder anderen terug te zien dat de gebouwde omgeving 16% van de wereldwijde emissies veroorzaakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het verwarmen en koelen van woningen tot bedrijfspanden, maar ook van kassen in de agricultuur.

Er liggen veel oplossingen klaar om toegepast te worden die deze emissies drastisch kunnen terugbrengen. Bladgroen Innovaties zet zich in om de invloed van deze sector terug te brengen door innovatieve climate-tech in te zetten. Denk hierbij aan het de-centraliseren van energiesystemen en het creëren van micro-grids door middel van energie-management systemen, energie-opslag en efficient gebruik van restwarmte; het toepassen van circulaire en duurzame materialen in de bouw, bijvoorbeeld door middel van bio-based materialen als vlas, hout en stro.

Centraal in het gevecht tegen klimaatverandering staat de energietransitie. In het figuur is terug te zien dat zo’n 85% van de jaarlijkse energie voortkomt uit fossiele bronnen. Groene energiebronnen hebben grotendeels de overeenkomstige eigenschap dat de drager elektriciteit is. Om mogelijk te maken dat groene energie een grotere rol gaat spelen in het energielandschap is het kritisch dat systemen gebaseerd op fossiele brandstof de transitie maken naar elektriciteit. Hier komt veel bij kijken aangezien de mondiale energie-infrastructuur tot nu toe voornamelijk gericht is op fossiele energiedragers.

Oplossingen benodigd voor de energietransitie overlappen deels met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Zo helpt het creeëren van micro-grids door middel van energie-management systemen het stroom-net te ontlasten; en bieden efficiente verwarmings- en koelsystemen zoals warmtepompen zowel een vermindering van energieverbruik als een uitfasering van fossiele brandstoffen. 

Bron: International Panel for Climate Change, AR6 WGIII, TS11.1
Scroll to Top